Comunitats imaginades a contracorrent? Límits, sobirania i pertinences, en qüestió

Albert Moncusí

Resum

Aquest article aborda la vigència de la definició de “comunitats imaginades” d’Anderson i el futur del corresponent exercici d’imaginació. A partir d’una revisió bibliogràfica i del cas de la Cerdanya, s’aborden tres qüestions de la definició d’Anderson: la limitació de la nació, la sobirania que se li suposa inherent i la comunió entre desconeguts. En aquest darrer punt, es parla també de les conseqüències que la comunitat imaginada prenga cos diàriament en gent coneguda. Es conclou que, al capdavall, la producció d’identitats locals i dinàmiques d’abast global, local i regional representen tot un repte per a la projecció política de les comunitats imaginades, però no en comporten el qüestionament absolut. Es produeixen dinàmiques desnacionalitzadores en el terreny de la sobirania, però la delimitació, tot i que esdevé més porosa, segueix produint-se culturalment a través de mecanismes com educació, exèrcit i comunicacions. Per altra banda, sembla que sorgeixen alternatives globals a les comunitats nacionals, però la gramàtica nacionalista segueix intacta com a base de categories i identificacions comunitàries.

Referències

Abèlés, M. (2008). Anthropologie de la globalisation. París: Payot.

 

Albert, M. i Hernàndez, G.M. (2011). La identidad en lucha. Iniciativas civiles culturales ante el conflicto identitario valenciano. Papeles del CEIC, 66(1). http: //www.identidadcolectiva.es/pdf/66.pdf. Consulta el 18 d’abril de 2016.

 

Álvarez Junco, J. (2001). El nacionalismo español: las insuficiencias en la acción estatal. Historia Social, 40, 29-51.

 

Anderson, B. (2005). Comunitats imaginades. Reflexions sobre els orígens i la propagació del nacionalisme. València: PUV/Afers.

 

Appadurai, A. (1999). Soberanía sin territorialidad. Notas para una geografía postnacional. Nueva Sociedad, 163, 109-124.

 

Appadurai, A. (2001). La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización. Buenos Aires: FCE.

 

Archilés, F. (2014). Una improvisada pervivencia: la Constitución de 1978 y la idea de nación española. En Archilés, F. i Saz, I. (Eds.), Naciones y Estado. La cuestión española (pp. 15-49). València: PUV.

 

Balibar, E. (1991). The Nation Form: History and Ideology. En E. Balibar i I. Wallerstein (Eds.), Race, nation, class: Ambiguous identities (pp. 86-106). Londres: Verso.

 

Barth, F. (1976). Introducción. En Barth, F. (Comp.), Los grupos étnicos y sus fronteras (pp. 9-49). Mèxic: FCE.

 

Bauman, Z. (2004). La sociedad sitiada. Mèxic: FCE.

 

Beck, U. (1998). ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Barcelona: Paidós.

 

Billig, M. (2006). Nacionalisme banal. València: Afers/PUV.

 

Bourdieu, P. (1985). ¿Qué significa hablar? Madrid: Akal.

 

Brenner, N. (2009). Open questions in state rescaling. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2, 123-139.

 

Calzada, I. (2015). Benchmarking future city-regions beyond nation-states. Regional Studies, Regional Science, 2(1), 351-362.

 

Casas-Cortes, M., Cobarrubias, S. i Pickles, J. (2015). Changing borders, rethinking sovereignty: towards a right to migrate. REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 23(44), 47-60.

 

Castelló, R. (2001). El país com argument. Nacionalismes al País Valencià i Catalunya, (en línia). http://www.uv.es/~socant2/elpaiscomargument.pdf

 

Castells, M. (2000). La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. Vol 2. El Poder de la Identidad. Madrid: Alianza.

 

Comaroff, J., Comaroff, J. (2000). Millenial Becoming. First Thoughts on a Second Coming. Public Culture, 12(2), 291-343.

 

Comas d’Argemir, D. (1996). L’arbre et la maison. Métaphores de l’appartenance. En Fabre, D. (Dir). L’Europe entre cultures et nations (pp. 199-212). París: Éditions de la Maison des sciences de l’homme.

 

Clua, M. (2014). Identidad y política en Cataluña: el auge del independentismo en el nacionalismo catalán actual. Quaderns-e d’Antropologia, 19(2), 79-99.

 

De Lucas, J. (2015). Mediterráneo. El naufragio de Europa. València: Tirant lo Blanch.

 

Eriksen, T.H. (1993). Ethnicity and Nationalism. Anthropological perspectives. Londres: Pluto Press.

 

Gellner, E. (1988). Naciones y nacionalismo. Madrid: Alianza.

 

Geulen, Dh. (2007). Breve historia del racismo. Madrid: Alianza.

 

González-Abrisketa, O. (2013). Cuerpos desplazados. Género, deporte, y protagonismo cultural en la plaza vasca. AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana 8(1), 83-110.

 

Guibernau, M. (2004). Presentació del Dossier “Democràcia i nacionalisme en un món global”. L’Avenç, 25, 8-11.

 

Hall, S. (1993). Culture, community, nation. Cultural Studies, 7(3), 349-363.

 

Hall, S. (2003). Introducción ¿Quién necesita la identidad? En Hall, S., Du Gay, P. (Comps.), Cuestiones de identidad cultural (pp.13-39). Buenos Aires: Amorrortu.

 

Handler, R. (1984). On sociocultural Discontinuity: Nationalism and Cultural Objectification in Quebec. Current Anthropology, 25(1), 55-71.

 

Hernàndez, G.M. (2002). La modernitat globalitzada. Anàlisi de l’entorn social. València: Tirant lo Blanch.

 

Hobsbawm, E. (1992). Naciones y nacionalismo desde 1780. Barcelona: Crítica.

 

Hobsbawm, E. i Ranger, T. (Eds.) (1988). L’invent de la tradició. Vic: Eumo.

 

Lalueza, C. (2002). Races, racisme i diversitat. València: Bromera.

 

Llobera, J.R. (1994). El dios de la modernidad. Barcelona: Anagrama.

 

Moncusí, A. (2005). Fronteres, identitats nacionals i construcció europea. El cas de la Cerdanya. València: PUV/Afers.

 

Moncusí, A. (2011). Nacionalización del interés, situaciones cotidianas y narrativas locales: de la frontera internacional a los límites culturales en una frontera pirenaica. Papeles del CEIC, 74. (en línia) http://www.identidadcolectiva.es/pdf/74.pdf. Consulta el 18 d’abril de 2016.

 

Moncusí, A. i Ruiz, M.A. (2002). La vigència de l’estat nació en el context de globalització. Els casos de Ciudad Hidalgo (Chiapas) i la Cerdanya (Catalunya). Revista d’Etnologia de Catalunya, 21, 96-113.

 

Nagel, K.J. (2014). ¿Del autonomismo al independentismo? En vías de interpretar el giro reciente del nacionalismo catalán. En Archilés, F i Saz, I. (Eds.), Naciones y Estado. La cuestión española (pp. 325-352). València: PUV.

 

Pérez, A. (1993). Las paradojas de la nación. Reis, 7-21.

 

Pujadas, J.J. (1993). Etnicidad. Identidad cultural de los pueblos. Madrid: Eudema.

 

Santamarina, B. (2013). Los mapas geopolíticos de la Unesco: entre la distinción y la diferencia están las asimetrías. El éxito (exótico) del patrimonio inmaterial. Revista de Antropología Social, 22, 263-286.

 

Sassen, S. (2001). ¿Perdiendo el control? La soberanía en la era de globalización. Barcelona: Bellaterra.

 

Sassen, S. (2010). Territorio, autoridad y derechos. De los ensamblajes medievales a los ensamblajes globales. Buenos Aires: Katz.

 

Sassen, S. (2004). Local actors in global politics. Current Sociology, 52(4), 649-670.

 

Saz, I. (2014). Evoluciones e involuciones. La idea de España en dictadura y en democracia. En Archilés, F i Saz, I. (Eds.), Naciones y Estado. La cuestión española (pp. 155-168). València: PUV.

 

Serrano, I. (2008). The state’s response to the Catalan question: an emerging ethnic component in contemporary Spanish nationalism? Comunicació presentada a la 18th Annual ASEN Conference en abril de 2008.

 

Smith, A. D. (2000). Nacionalismo y modernidad. Madrid: Istmo.

 

Vitali, S., Glattfelder, J. B. i Battiston, S. (2011). The network of global corporate control. PloS one, 6(10), e25995.

 

Weber. E. (1976). Peasants into Frenchmen. Stanford: Stanford University Press.

 

Wieviorka, M. (2009). El racismo. Una introducción. Barcelona: Gedisa.

 

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.