El moviment d’homes per la igualtat a València. Valoració d’alguns dels seus protagonistes

Juan Antonio Rodríguez del Pino, Juli Antoni Aguado i Hernàndez

Resum

El moviment d'homes per la igualtat, a pesar de ser un fenomen prou recent, ja te més de quaranta anys de vida a València. Aquest moviment ha tingut una trajectòria amb molts alts i baixos. Després de l'aparició d’uns protagonistes que van obrir camí a l’escena social valenciana, trobem un període on hi ha homes que mantenen l’espurna d’aquells inicis. Una investigació qualitativa duta
a terme pel Departament de Sociologia i Antropologia Social arreplega les veus d’alguns dels homes que van mantenir, entre 1995 i 2010, la flama d’un moviment que va tenir uns inicis molt dubtosos. Les veus s’estructuren a la llum de l’anàlisi dels marcs d’interpretació dels moviments. I com a moviment social, els homes per la igualtat desenvolupen nous codis de comportament i significació. Els resultats exposats ens demostren la necessitat, ara més que mai, de l'indefugible canvi de la masculinitat en les societats espanyola i valenciana actuals.

Paraules clau

homes, igualtat, València, anàlisi del discurs

Referències

Amorós, C. (2000). Feminismo y filosofía. Madrid: Editorial Síntesis.

Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Barcelona: Editorial Anagrama.

Butler, J. (2007). El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Editorial Paidós.

Calle, Á. (2003). Los nuevos movimientos globales. Papeles del CEIC, 7.

Carabí, À., Armengol, J. M. (2008). La masculinidad a debate. Barcelona: Icaria Editorial.

Cohen, J. L., Arato, A. (2000). Sociedad civil y teoría política. Mèxic: Fondo de Cultura Económica.

Connel, R. W. (1997). La organización social de la masculinidad. En T. Valdés i J. Olavarría (ed.), Masculinidad/es: Poder y crisis(p. 31-48). Xile: ISIS Internacional.

Diani, M. (1998). Las redes de los movimientos: Una perspectiva de análisis. En P. Ibarra i B. Tejerina (ed.), Los movimientos sociales: Transformaciones políticas y cambio cultural. Madrid: Trotta.

Eyerman, R., Jamison, A. (1991). Social Movements: A Cognitive Approach. Cambridge: Polity Press.

Flood, M. (1996). Four Streams. XY Men, Masculinities and Gender Politics, 6(3). [Traduït per Espada, J. M. ¿Se puede

hablar de un movimiento de hombres? Recuperat de https://masculinidades.wordpress.com/%C2%BFse-puedehablar-

de-un-movimiento-de-hombres/]

García, A. (2009). Modelos de identidad masculina: Representaciones y encarnaciones de la masculinidad en España (1960-

. (Tesi doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Comunitat de Madrid.

Gilmore, D. D. (1994). Hacerse hombre: Concepciones culturales de la masculinidad. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica.

Guasch, O. (2006). Héroes, científicos, heterosexuales y gays. Barcelona: Edicions Bellaterra.

Gutmann, M. (1998). Traficando con hombres: La antropología de la masculinidad. Revista de estudios de géneros:

La ventana, 8, 47-99.

Habermas, J. (1999). Teoría de la acción comunicativa, II: Crítica de la Razón funcionalista. Madrid: Taurus.

Ibarra, P., Tejerina, B. (ed.). (1998). Los movimientos sociales: Transformaciones políticas y cambio cultural. Madrid: Trotta.

Inglehart, R. (1998). Modernización y posmodernización. Madrid: CIS.

Johnston, H., Laraña, E., Gusfield, J. (1994). «Identidades, ideologías y vida cotidiana en los nuevos movimientos

sociales». En E. Laraña, i J. Gusfield (ed.), Los nuevos movimientos sociales: De la ideología a la identidad. Madrid: CIS.

Kaufman, M. (1997). Las experiencias contradictorias del poder entre los hombres. En T. Valdés i J. Olavarría (ed.),

Masculinidad/es: Poder y crisis (p. 63-81). Xile: ISIS Internacional.

Kimmel, M. S. ([1994] 1997). Homofobia, temor, vergüenza y silencio en la identidad masculina. En T. Valdés i J.

Olavarría (ed.), Masculinidad/es: Poder y crisis (p. 49-62). Xile: ISIS Internacional.

Laraña, E. (1999). La construcción de los movimientos sociales, Madrid, Alianza Editorial.

Laraña, E, Gusfield, J. (ed.). (1994). Los nuevos movimientos sociales: De la ideología a la identidad. Madrid: CIS.

Mansbridge, J. (1993). Feminist Identity: Micronegotiation in the Lives of African-American and White Working Class

Women. Treball inèdit.

Marqués, J. V. (1982). No es natural: Para una sociología de la vida cotidiana. Barcelona: Anagrama.

Marqués, J. V. (1991). Curso elemental para varones sensibles y machistas recuperables. Madrid: Temas de Hoy.

Marqués, J. V. (1997). Varón y patriarcado. En T. Valdés i J. Olavarría (ed.), Masculinidad/es: Poder y crisis (p. 17-30).

Xile: ISIS Internacional.

McAdam, D. (1994). Cultura y movimientos sociales. En E. Laraña i J. Gusfield, (ed.), Los nuevos movimientos sociales:

De la ideología a la identidad (p. 43-67). Madrid: CIS.

Melucci, A. (1987). La sfida simbolica dei movimenti contemporanei. Problemi del socialismo, 12, 134-156.

Melucci, A. (1998). La experiencia individual y los temas globales en una sociedad planetaria. En P. Ibarra i B.

Tejerina (ed.), Los movimientos sociales: Transformaciones políticas y cambio cultural. Madrid: Trotta.

Menjívar, M. (2010). La masculinidad a debate. San José (Costa Rica): Cuaderno de Ciencias Sociales.

Montesinos, R. (2002). Las rutas de la masculinidad: Ensayo sobre el cambio cultural y el mundo moderno. Barcelona:

Editorial Gedisa.

Montesinos, R. (2004). Los cambios de la masculinidad como expresión de la transición social. El Cotidiano, 20(126).

Ortí, A. (1993). La apertura y el enfoque cualitativo o estructural: La entrevista abierta y la discusión de grupo.

En M. García, J. Ibáñez i F. Alvira (comp.), El análisis de la realidad social: Métodos y técnicas de investigación.

Madrid: Alianza Editorial.

Raschke, J. (1994). Sobre el concepto de movimiento social. Zona abierta, 69, 121-134.

Rivas, A. (1998). El análisis de marcos: Una metodología para el estudio de los movimientos sociales. En P. Ibarra i

B. Tejerina. (ed.), Los movimientos sociales: Transformaciones políticas y cambio cultural. Madrid: Trotta.

Rivas, A. (1999). Un modelo para el análisis de la dimensión ideática de los movimientos sociales: El discurso del movimiento

ecologista vasco (Tesi doctoral). Universidad del País Vasco, País Basc.

Rucht, D. (1992). Estrategias y formas de acción de los nuevos movimientos sociales. En A. Dalton, J. Russell i

M. Kuechler (comp.), Los nuevos movimientos sociales: Un reto al orden político (219-243). València: Institució

Alfons el Magnànim.

Ruiz, J., Ispizua, M. A. (1989). La decodificación de la vida cotidiana: Métodos de Investigación Cualitativa. Bilbao:

Publicaciones de la Universidad de Deusto.

Segarra, M., Carabí, À. (ed.). (2000). Nuevas masculinidades. Barcelona: Icaria Editorial.

Snow, D. A., Benford, R. D. (1992). Master Frames and Cycles of Protest. En A. Morris i C. Mueller. (ed.). Frontiers

in Social Movements Theory. New Haven: Yale University Press.

Tarrow, S. (1992). El fantasma de la ópera: Partidos políticos y movimientos sociales de los años 60 y 70 en Italia.

En A. Dalton, J. Russell i M. Kuechler (comp.), Los nuevos movimientos sociales: Un reto al orden político (341-369).

València: Institució Alfons el Magnànim.

Tarrow, S. (1997). El poder en movimiento: Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: Alianza

Editorial.

Taylor, S., Bogdan, R. (1994). Introducción a los métodos cualitativos de investigación: La búsqueda de significados.

Barcelona: Editorial Paidós.

Tejerina, B. (1998). Los movimientos sociales y la acción colectiva: De la producción simbólica al cambio de valores.

En P. Ibarra i B. Tejerina. (ed.), Los movimientos sociales: Transformaciones políticas y cambio cultural (111-138).

Madrid: Trotta.

Valcuende, J. M., Blanco, J. (ed.). (2003). Hombres, la construcción cultural de las masculinidades. Madrid: Talasa

Ediciones.

Valdés, T.. Olavarría, J. (ed.) (1997). Masculinidad/es: Poder y crisis. Xile: Isis Internacional.

Valles, M. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid:

Editorial Síntesis.

Whitehead, S. M. (2002). Men and Masculinities. Cambridge: Polity Press.

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.