Teoria i pràctica del feminisme autònom italià en la dècada dels setanta

Xavier Granell Oteiza

Resum

En aquest treball fem un recorregut històric i polític pel feminisme de la diferència italià. Amb aquest objectiu, n’analitzarem les aportacions teòriques i les experiències pràctiques. Pel que fa a la teoria, aquest corrent va qüestionar el concepte d’igualtat, en tant que aquest s’havia concebut com a igualtat entre homes, i el marxisme leninisme, pel fet de concebre la classe i el poder de manera masculina. D’altra banda, pel que fa a la pràctica, van formar els grups no mixtos,
manifestacions encapçalades només per dones i tota una sèrie d’accions que van trastornar fins i tot els membres del moviment autònom. Durant el període en què s’inscriu (1968-1977) va tenir lloc una gran onada revolucionària i creativa que no podria comprendre’s sense l’aparició del feminisme de la diferència i els canvis que va comportar.

Paraules clau

feminisme de la diferència, autonomia, Lonzi, Federici, separació col·lectiva.

Referències

Balestrini, N. i Moroni P.(2006). La horda de oro (1968-1977): La gran ola revolucionaria y creativa, política y existencial. Madrid: Traficantes de Sueños.

De las Heras Aguilera, S. (2009). Una aproximación a las teorías feministas. Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, 9, 45-82.

Federici, S. (2004). Salarios contra el trabajo doméstico. En S. Federici, Revolución en punto cero: Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Madrid: Traficantes de Sueños.

Gramsci, A. (2013). Antología. Madrid: Akal.

Lonzi, C. (2004). Escupamos sobre Hegel. Escritos de «Rivolta Femminile». Recuperat el 2 de maig de 2018 de https://

www.nodo50.org/herstory/textos/Escupamos%20sobre%20Hegel.pdf

Noguera, A. (2016). Superar la división espacio-género en sentido constituyente. En A. Guamán (coord.), Feminismos y procesos constituyentes. València: Tirant lo Blanch.

Rancière, J. (1996). El desacuerdo: Política y filosofía. Buenos Aires: Nueva Visión.

Tarì, M. (2016). Un comunismo más fuerte que la metrópoli: La Autonomía italiana en la década de 1970. Madrid: Traficantes de Sueños.

Tronti, M. (2001). Obreros y capital. Madrid: Akal.

Wallerstein, I. (2012). Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos: Un análisis de sistema-mundo. Madrid: Akal.

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.