El paradís perdut: el populisme explicat com a resposta a la naturalesa fragmentària del temps, l'espai i la rapidesa de l'avanç tecnològic

Dora Vrhoci

Resum

Les societats i les tecnologies contemporànies estan evolucionant a un ritme cada vegada més ràpid. Els avanços en el camp de la realitat augmentada (RA) i en la informàtica en general han conduït a jocs que ens permeten submergir-nos en mons plens de zombis, robots o pokémons. La globalització està fent que el món estiga cada vegada més interconnectat. Al mateix temps, el desenvolupament de diverses plataformes de xarxes socials està canviant la forma en què les persones s'impliquen diàriament en la política i la cultura. Es pot dir que el temps i l'espai mai han sigut més líquids, fragmentaris i comprimits.
Davant d'aquest conjunt d’evolucions, les idees postmodernes sobre la fragmentació del temps i l'espai, la ruptura de les narratives d'identitat personal i nacional, així com el concepte d'utopia, poden proporcionar eines teòriques sobre la reacció de diversos agents davant del ritme ràpid del canvi tecnològic (com la tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC) i la digitalització),
i les posteriors alteracions en la percepció humana del temps i l'espai.
Aquest document reconstrueix els principis clau del pensament postmodern sobre els fenòmens culturals i mostra com l'experiència canviant del temps i l'espai (induïda per la globalització i els avanços tecnològics) influeix en els èxits recents dels partits populistes a Europa i altres llocs. A més, el document situa la narrativa dels populistes i el dol nostàlgic per un passat ideal en un continuum més llarg de pensament utòpic i distòpic. Això s'interpreta com un intent de construir una visió d'un espai homeostàtic que, una vegada conceptualitzat com a eina retòrica, serveix per a crear llaços entre «persones (bones)».

Paraules clau

política europea, desenvolupament tecnològic, populisme, utopia, postmodernisme

Referències

Anderson, B. (1991). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Londres: Verso.

Bauman, Z. (2000). Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press.

Bollas, C. (2018). Meaning and Melancholia: Life in the Age of Bewilderment. Londres: Routledge.

Boym, S. (2001). The Future of Nostalgia. Nova York: Basic Books.

Buzalka, J. (2008). Europeanization and Post-peasant Populism in Eastern Europe. Europe-Asia Studies, 60(5), 757-771.

Caiani, M. i Kröll, P. (2017). Nationalism and Populism in Radical Right Discourses in Italy and Germany. Javnost-The Public: Journal of the European Institute for Communication and Culture, 24(4), 336-354.

Calhoun, C. (2017). Populism, Nationalism and Brexit. En W. Outhwaite (ed.), Brexit: Sociological responses (p. 57-76).

Londres: Anthem Press.

Claeys, G. (2011). Searching for Utopia: The History of an Idea. Londres: Thames and Hudson.

Configuration (2019). En Lexico.com. Recuperado de https://en.oxforddictionaries.com/definition/configuration

Del Giudice, L. i Porter, G. (2001). Introduction. En L. del Giudice i G. Porter (ed.), Imagined States (p. 1-7). Logan: Utah State University.

Dickens, D. R. i Fontana, A. (2002). Time and Postmodernism. Symbolic Interaction, 25(3), 389-396.

Fuchs, C. (2018). Trumpology: Donald Trump's Ideology: Digital Demagogue. Londres: Pluto Press.

Hann, C. (2015). Why Post-imperial Trumps Post-Socialist: Crying Back to National Past in Hungary. En O. Angé i D. Berliner (ed.), Anthropology and Nostalgia (p. 96-122). Oxford: Berghahn Books.

Hanson, C. (2018). Game Time: Understanding Temporality in Video Games. Bloomington: Indiana University Press.

Harvey, D. (1990). The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Cambridge: Blackwell Publishers.

Inglehart, R. i Welzel, C. (2009). How Development Leads to Democracy: What we Know about Modernization. Foreign Affairs, 88(2), 33-48.

Jameson, F. (1991). Postmodernism or, the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University Press.

Kaufmann, V. (2002). Re-Thinking Mobility: Contemporary Sociology. Nova York: Routledge.

Lyotard, J. (2004). The Postmodern Condition. En J. Rivkin i M. Ryan (ed.), Literary theory: An anthology (p. 355-364). Malden: Blackwell Publishers.

Massey, D. (1994). Space, Place, and Gender. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Milligan, M. J. (2003). Displacement and Identity Discontinuity: The Role of Nostalgia in Establishing New Identity Categories. Symbolic Interaction, 26(3), 381-403.

More, T. (2014). Utopia (C. H. Miller, trad.). New Haven: Yale University Press. (Obra original publicada en 1516).

Mudde, C. (2016). Europe's Populist Surge: A Long Time in the Making. Foreign Affairs, 95(6), 25-30.

Mudde, C. i Kaltwasser, C. R. (2017). Populism: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press.

Mudde, C. i Kaltwasser, C. R. (2018). Studying populism in comparative perspective: Reflections on the contemporary and Future Research Agenda. Comparative Political Studies, 51(13), 1667-1693.

Portolano, M. (2012). The Rhetorical Function of Utopia: An Exploration of the Concept of Utopia in Rhetorical Theory.

Utopian Studies, 23(1), 113-141.

Rensmann, L. (2017). The Noisy Counter-Revolution: Understanding the Cultural Conditions and Dynamics of Populist

Politics in Europe in the Digital Age. Politics and Governance, 5(4), 123-135.

Rensmann, L. i Miller, J. (2015). Xenophobia and Anti-Immigrant Politics. En R. A. Denemark (ed.), The International

Studies Encyclopedia (p. 1-22). Londres: Wiley-Blackwell.

Ritzer, G. (2011). Globalization: The Essentials. Hoboken: John Wiley and Sons.

Routledge, C. (2015). Nostalgia: A Psychological Resource. Nova York: Routledge.

Van Stokkom, B. (2012). Deliberative Rituals: Emotional Energy and Enthusiasm in Debating Landscape Renewal. En

S. Thompson i P. Hoggett (ed.), Politics and the emotions: The affective turn in contemporary political studies (Part One:

Emotion, Antagonism, and Deliberation). Londres: Bloomsbury Academic.

Vieira, F. (2010). The Concept of Utopia. En C. Gregory (ed.), The Cambridge companion to utopian literature (p. 3-27).

Cambridge: Cambridge University Press.

Wachtel, A. B. i Vinitsky, I. (2009). Russian Literature. Cambridge: Polity Press.

Wodak, R. (2013). «Anything Goes!» – The Haiderization of Europe. En R. Wodak, M. Khosravinik i B. Mral (ed.), Rightwing

populism in Europe: Politics and discourse (p. 23-38). Londres: Bloomsbury Academic.

Wodak, R., De Cillia, R., Reisigl, M. i Leibhart, K. (2009). The Discursive Construction of National Identity. Edimburg:

Edinburgh University Press.

Wróbel, S. (2011). Mourning Populism: The Case of Poland. Polish Sociological Review, 176, 437-456.

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.