Emprendre com a estil de vida. L’actitud en les dinàmiques laborals de treballadors del fitness i de l’entreteniment infantil (Córdoba, Argentina)

María Inés Landa, Gustavo Blázquez, Cecilia Castro

Resum

En el marc de les nostres investigacions, la figura de l’emprenedor i les modulacions d’aquesta emergien com a significant rellevant en les enunciacions dels agents entrevistats i en el material textual i digital que circula pels espais de recreació i entreteniment rellevats. Per això, aquest article aprofundeix en les operatòries d’aquest estil de vida particular per mitjà d’una anàlisi de les performances i les pràctiques dels propietaris i treballadors de sales d’entreteniment infantil i gimnasos de fitness. Així doncs, en la introducció, s’ofereix una contextualització espaciotemporal de l’escenari polític i econòmic en què es desenvolupen els serveis que van constituir els nostres casos d’estudi. A continuació, presenta algunes trames conceptuals que atribuïm a l’estil emprenedor i desenvolupa les dinàmiques culturals i històriques per mitjà de les quals aquestes emprenedories es van configurar com a espais —per al cultiu del cos i l’alegria— d’un públic identificat amb la classe mitjana argentina. L’enfocament va privilegiar les regularitats que emergien de la posada en relació d’ambdós casos; no obstant això, també destaca les particularitats que feien als ordres simbòlics de cada dispositiu cultural. En les semblances i les diferències, els casos analitzats van permetre observar com es formava un exèrcit d’emprenedors quotidians virtuosos, generalment joves, que havien de tenir actitud i fer servir tota la creativitat per a cultivar un estil de vida a l’encalç de la seua reproducció econòmica i social. Emprendre com a estil de vida comportava tenir actitud.

Paraules clau

governabilitat neoliberal, modulacions subjectives, economia de serveis, actitud, gimnasos de fitness, sales d’entreteniment infantil.

Referències

Abraham, T. (2000). La empresa del vivir. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

Aguirre, P. (2004). Seguridad Alimentaria. Una visión desde la antropología alimentaria. En Desarrollo integral en la infancia: El futuro comprometido. Córdoba (Argentina): Fundación CLACYD. Recuperat el 18 d’abril de 2017 de http://www.suteba.org.ar/download/da-de-la-alimentacin-el-hambre-es-un-crimen-mundial-8333.pdf

Bayardo, R. (2015). Anegados de la cultura. «Be Creative!». En L. A. Quevedo (comp.), La cultura argentina hoy. Tendencias! (p. 255-285). Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

Beltrán, G. i Miguel, P. (2011). Emprendedores creativos. Reacomodamientos en trayectorias de la clase media por

la vía de la inversión simbólica. En L. Rubinich i P. Miguel. (ed.), Creatividad, economía, cultura en la ciudad de Buenos Aires (p. 225 -253). Buenos Aires: Aurelia Rivera.

Blázquez, G. (2012). I love the nightlife. Música, imágenes y mundos culturales juveniles en Argentina. Trans. Revista transcultural de música, 16, 1-26.

Blázquez, G. (2016). Hacer la noche. La producción comercial y el mercado laboral de los clubes electrónicos. Trabajo y Sociedad, 27. Recuperat el 10 de juny de 2017 de http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/27%20

BLAZQUEZ%20GUSTAVO%20TrabajoySociedad.pdf

Blázquez, G. i Castro, C. (2015). ¡Los quiero bien arriba! Gestión de emociones en eventos festivos. En Actas XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Recuperat el 15 de juny de 2017 de http://cdsa.aacademica.org/000-061/182.pdf

Boltanski, L. i Chiapello, È. (2002). El nuevo espíritu del capitalismo. Madrid: Akal.

Bröckling, U. (2015). El self emprendedor: Sociología de una forma de subjetivación. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Castro, C. (2016). Feliz en tu día. Una etnografía sobre fiestas de cumpleaños infantiles en espacios mercantilizados (Tesi doctoral). Universitat Nacional de Córdoba, Argentina.

Ciuffolini, M. A. (2008). Resistencias y conflicto: Luchas sociales urbanas en Córdoba post-2001 (Tesi doctoral). Universitat de Buenos Aires, Argentina.

Csikszentmihalyi, M. (1993). The Evolving Self. Nova York: Harper Collins.

Del Bono, A. (2002). Telefónica: Trabajo degradado en la era de la información. Madrid: Miño y Dávila Editores.

Dejours, C. (1998). El factor humano. Buenos Aires: Trabajo y Sociedad, PIETTE, Lumen-Hvmanitas.

Duek, C. (2006). Infancia, Fast-food y consumo o cómo ser niño en el mundo McDonald’s. En S. Carli (comp.),

La cuestión de la infancia: Entre la escuela, la calle y el shopping (p. 241-264). Buenos Aires: Paidós.

Fernández Rodríguez, C. (2007). El discurso del management: Tiempo y narración. Madrid: CIS.

Foucault, M. (1984). Space, Knowledge, and Power. En P. Rabinow (comp.), The Foucault Reader (p. 239-256). Nova York: Pantheon Books.

Foucault, M. (1996). Tecnologías del yo y otros textos afines. Barcelona: Paidós-Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Foucault, M. (2007). El nacimiento de la biopolítica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Foucault, M. (2009). El gobierno de sí y de los otros. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Gago, V. (2014). La razón neoliberal: Economías barrocas y pragmática popular. Buenos Aires: Tinta Limón.

García Canclini, N. i Urteaga, M (coord.). (2012). Cultura y desarrollo: Una visión crítica desde los jóvenes. Barcelona: Paidós.

Grinberg, S. (2009). Tecnologías del gobierno de sí en la era del gerenciamiento: La autoayuda entre el narcisismo y la abyección. Psicoperspectivas.CL, 8(2), 293-308. Recuperat de https://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/viewFile/84/81

Hochschild, A. (1983). The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. Berkeley. University of California Press.

Jacoby, R. (2011). El deseo nace del derrumbe: Acciones, conceptos, escritos. Madrid: Ediciones de la Central.

Landa, M. (2009a). El porvenir de los cuerpos rentables: Un análisis de la práctica del fitness. En R. Crisorio i M. Giles (ed.), Educación Física. Estudios críticos de Educación Física (p. 177-192). La Plata: Ediciones Al Margen.

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.