Els moviments socials en la Transició Política: herències, singularitats i transformacions de la mobilització social en la dècada de 1970

Benjamín Tejerina

Resum

L’objectiu d’aquest article és analitzar les característiques de la mobilització social en la Transició Democràtica a la fi de la dècada de 1970. Més enllà del desigual silenci que ha envoltat el paper exercit pels moviments socials en la
configuració del sistema polític i social que es va dur a terme en aquell moment, interessa recuperar alguns aspectes que permeten visibilitzar l’aportació dels moviments socials al canvi polític i social, i assenyalar l’herència transmesa,
les singularitats i els processos de relleu entre activistes, les conseqüències dels quals s’han prolongat al llarg de diverses dècades. S’utilitzen fonts secundàries i els testimoniatges de nombrosos activistes antinuclears, feministes, nacionalistes, de recuperació lingüística, pacifistes, de barri i veïnal, procedents de diverses investigacions. Lluny d’una mirada nostàlgica, els resultats posen de manifest les complexes relacions entre partits polítics, especialment de l’esquerra, i moviments socials. Les petjades més visibles són haver posat fi al silenci del franquisme, liderar l’efervescència col·lectiva al carrer i a l’espai públic, possibilitar la diversificació i especialització, la socialització d’una nova generació d’activistes, una relativa desradicalització i professionalització, liderar l’impuls de nombroses
reformes legals i canvis socials, així com la institucionalització dels moviments socials.

Paraules clau

Moviments socials, Transició Política, canvi social, efervescència col·lectiva.

Referències

Abad, B. et al. (1999). Institucionalización política y reencantamiento de la socialidad. Las transformaciones en el mundo nacionalista. Vitòria: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

 

A.G.A. (Arxiu General de l’Administració). (1976). Memoria del Gobierno Civil de Sevilla. Alcalá de Henares.

 

Águila, R. del, i Montoro, R. (1984). El discurso político de la transición española. Madrid: CIS-Siglo XXI.

 

A.H.P. (Arxiu Històric de la Policia). (1976). Informe Policial de la Dirección General de Seguridad. Del 1 al 15 de febrero. Canillas, Madrid

 

Burstein, P., Einwohner, R. L., i Hollander, J. A. (1995). The success of political movements: A bargaining perspective. En J. C. Jenkins, i B. Klandermans (ed.), The Politics of Social Protest. Comparative Perspectives on States and Social Movements (p. 275‑295). Minneapolis/Londres: University of Minnesota Press / UCL Press.

 

Casado, E. (2002). La construcción socio-cognitiva de las identidades de género de las mujeres españolas (1975‑1995). Tesi doctoral. Madrid: Departamento de Sociología V (Teoría Sociológica). Universidad Complutense de Madrid. Recuperat el 20 de maig de 2017 de http://eprints.ucm.es/4840/1/T26344.pdf 

 

Cavia, B. et al. (2005). Hacia una nueva cultura de la identidad y la política: Tendencias en la juventud vasca. Vitòria: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

 

Colomer, J. M. (1998). La transición a la democracia: El modelo español. Barcelona: Anagrama.

 

Davenport, C., Johnston, H., i Mueller, C. (2004). Repression and Mobilization. Minneapolis/Londres: University of Minnesota Press / UCL Press.

 

Eder, K. (1998). La institucionalización de la acción colectiva. ¿Hacia una nueva problemática teórica en el análisis de los movimientos sociales? En P. Ibarra, i B. Tejerina (ed.), Los movimientos sociales: Transformaciones políticas y cambio cultural (p. 337‑360). Madrid: Trotta.

 

Fishman, R. M. (2012). On the significance of public protest in Spanish democracy. En J. Jordana, V. Navarro,
F. Pallarés, i F. Requejo (ed.), Democràcia, política i societat: Homenatge a Rosa Virós (p. 351‑366). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.

 

Funes, M. J. (1995). El asociacionismo y la redefinición de los espacios políticos. Revista de Estudios Políticos, 89, 299‑311.

 

Gamson, W. A. (1990). The Strategy of Social Protest. Belmont (Ca.): Wadsworth.

 

Giugni, M. (1995). Outcomes of new social movements. En H. Kriesi, R. Koopmans, J. W. Duyvendak, i M. G. Giugni, New Social Movements in Western Europe: A Comparative Analysis (p. 207‑237). Minneapolis/Londres: University of Minnesota Press / UCL Press.

 

Giugni, M. (1999). How social movements matter: Past research, present problems, future development. En M. Giugni, D. McAdam, i C. Tilly (ed.), How Social Movements Matter (p. xiii-xxxiii). Minneapolis/Londres: University of Minnesota Press / UCL Press.

 

Giugni, M. (2004). Social Protest and Policy Change: Ecology, Antinuclear, and Peace Movements in Comparative Perspective. Oxford: Rowman & Littlefield.

 

González, E. (2005). Rebelión en las aulas: un siglo de movilizaciones estudiantiles en España (1865‑1968). Ayer, 59(3), 21‑49.

 

Habermas, J. (1975). Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Buenos Aires: Amorrortu.

 

Jenkins, J. C. (1983). Resource mobilization theory and the study of social movements. Annual Review of Sociology, 9, 527‑553.

 

Johnston, H. (1991). Tales of nationalism: Catalonia 1939‑1979. New Brunswick (N.J.): Rutgers University Press.

 

Johnston, H. (2012). State violence and oppositional protest in high-capacity authoritarian regimes. International Journal of Conflict and Violence, 6(1), 55‑74.

 

Kornhauser, W. (1959). The Politics of Mass Society. Glencoe (Ill.): Free Press.

 

Kriesi, H. (1992). El contexto político de los nuevos movimientos sociales en Europa Occidental. En J. Benedicto, i
F. Reinares (ed.), Las transformaciones de lo político (p. 115‑157). Madrid: Alianza.

 

Kriesi, H. (2004). Political context and opportunity. En D. A. Snow, S. A. Soule, i H. Kriesi (ed.), The Blackwell Companion to Social Movements (p. 67‑90). Oxford: Blackwell.

 

Laraña, E. (2011). Los movimientos sociales y la transición a la democracia en España. En R. Quirosa-Cheyrouze (coord.), La sociedad española en la transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador (p.  3‑78). Madrid: Biblioteca Nueva.

 

Linz, J., i Stepan, A. (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

 

Maravall, J. M. (1978). Dictadura y disentimiento político. Obreros y estudiantes bajo el franquismo. Madrid: Alfaguara. 

 

Maravall, J. M. (1982). The Transition to Democracy in Spain. Londres: Croom Helm.

 

Martínez, M. (2015). Identidades feministas en proceso: Reiteraciones relacionales y activaciones emocionales en las movilizaciones feministas en el Estado español. Tesi doctoral. Leioa: Departamento de Sociología 2. Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.

 

McAdam, D., McCarthy, J. D., i Zald, M. N. (1988). Social movement. En N. J. Smelser (ed.), Handbook of Sociology (p. 695‑737). Newbury Park: Sage.

 

McCarthy, J. D., i Zald, M. N. (1977). Resource mobilization and social movements: A partial theory. American Journal of Sociology, 82, 1212‑1241.

 

MDM CyL (Movimiento Democrático de Mujeres de Castilla y León). (2015). El movimiento democrático de mujeres. Antecedentes históricos. Recuperat el 20 de maig de 2017 de https://mdmcyl.wordpress.com/2015/04/21/el-movimiento-democratico-de-mujeres-antecedentes-historicos/ 

 

Melucci, A. (1982). L’invenzione del presente. Movimenti sociali nelle società complesse. Bolonya: Il Mulino.

 

Melucci, A. (1989). Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society. Londres: Hutchinson Radius.

 

Melucci, A. (1996). Challenging Codes. Collective Action in the Information Age. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Neidhardt, F., i Rucht, D. (1991). The analysis of social movements: The state of the art and some perspectives for further research. En D. Rucht (ed.), Research on Social Movements: The State of the Art in Western Europe and the USA (p. 421‑464). Frankfurt a. M. / Boulder (Co.): Campus / Westview Press.

 

O’Donnell, G. i Schmitter, P. (1986). Transitions from Authoritarian Rule. Baltimore: John Hopkins University Press.

 

Offe, C. (1988). Partidos políticos y nuevos movimientos sociales. Sistema: Madrid.

 

Pérez-Agote, A. (1984). La reproducción del nacionalismo: El caso vasco. Madrid: CIS-Siglo XXI.

 

Pérez-Agote, A. (1987). El nacionalismo vasco a la salida del franquismo. Madrid: CIS-Siglo XXI.

 

Rucht, D. (1992). Studying the effects of social movements: Conceptualization and problems. Ponència presentada en European Consortium for Political Research. Limerick (Irlanda).

 

Ruíz, D. (dir.). (1994). Historia de Comisiones Obreras, 1958‑1988. Madrid: Siglo XXI.

 

Sartorius, N., i Sabio, A. (2007). El final de la dictadura: La conquista de la democracia en España (noviembre de 1975-junio de 1977). Madrid: Temas de Hoy.

 

Schumaker, P. D. (1975). Policy responsiveness to protest-group demands. Journal of Politics, 37, 488‑521.

 

Smelser, N. J. (1963). The Theory of Collective Behavior. Nova York: Free Press.

 

Tarrow, S. (1989). Democracy and Disorder: Protest and Politics in Italy 1965‑1975. Oxford: Clarendon Press.

 

Tarrow, S. (1993). Modular collective action and the rise of the social movement: Why the french Revolution was not enough. Politics & Society, 21(1), 69‑90.

 

Tarrow, S. (1998). Studying contentious politics: From event-full history to cycles of collective action. En D. Rucht,
R. Koopmans, i F. Neidhardt (ed.), Acts of Dissent. New Developments in the Study of protest (p. 33‑64). Berlín: Sigma.

 

Tejerina, B. (1992). Nacionalismo y lengua. Los procesos de cambio lingüístico en el País Vasco. Madrid: CIS-Siglo XXI.

 

Tejerina, B. (2001). Cycles of protest, social movements and political violence in the Basque Country. Nations and Nationalism, 7(1), 39‑57.

 

Tejerina, B. (2010). La sociedad imaginada: Movimientos sociales y cambio cultural en España. Madrid: Trotta.

 

Tejerina, B., Fernández-Sobrado, J. M., y Aierdi, X. (1995). Sociedad civil, protesta y movimientos sociales en el País Vasco: Los límites de la teoría de la movilización de recursos. Vitòria: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

 

Tilly, C. (1998). Conflicto político y cambio social. En P. Ibarra, i B. Tejerina (ed.), Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural (p. 25‑41). Madrid: Trotta.

 

Tilly, Ch., i Wood, L. J. (2013). Social movements, 1768‑2012. Londres i Nova York: Routledge.

 

Whittier, J. (2004). The consequences of social movements for each other. En D. A. Snow, S. A. Soule, i H. Kriesi (ed.), The Blackwell Companion to Social Movements (p. 531‑551). Oxford: Blackwell.

 

Zald, M. N., i McCarthy, J. M. (1987). Social Movements in an Organizational Society: Collected Essays. New Brunswick (NJ): Transaction Publishers.

 

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.