La praxi avaluadora de l’acreditació des del panel d’experts: una autoetnografia de cas en la Comunitat de Madrid

Juan Arturo Rubio Arostegui

Resum

L’acreditació es defineix per les agències de qualitat de l’Espai Europeu d’Educació Superior com un element clau en la gestió de la qualitat i la millora contínua dels processos d’ensenyament-aprenentatge a la universitat. Aquesta pràctica institucional comença a desenvolupar-se en 2014 a Espanya. L’article il·lustra el cas de l’agència de qualitat del sistema universitari madrileny, com a anàlisi de cas, per mitjà de l’experiència del propi autor com a panelista en l’acreditació dels títols. Metodològicament es parteix de l’enfocament autoetnogràfic i de la teoria de l’interaccionisme simbòlic, per poder desvetlar i analitzar el procés i les cultures avaluatives. Per a fer-ho, es tracen dos eixos d’anàlisis: els resultats d’aprenentatge i el valor de la recerca en els recursos humans adscrits al títol, tots dos considerats per les agències de qualitat com a criteris crítics perquè l’informe final del títol siga favorable. A través d’aquests dos criteris es plantegen les interaccions que es donen en el panel d’experts en les diferents fases del procés d’acreditació.

Referències

AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya). (2016). Guia per a l’avaluació de les dimensions addicionals en l’acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster. Recuperat el 14 de juny de 2017 de http://www.aqu.cat/doc/doc_84848090_1.pdf

 

Amani, H. (2012). Autoethnography as a genre of qualitative research: A journey inside out. International Journal of Qualitative Methods, 11(5), 585-606.

 

ANECA (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación). (2013). Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los resultados del aprendizaje. Madrid: ANECA.

 

Ashwin, P. (2009). Analysing teaching-learning interactions in higher education: Accounting for structure and agency. Londres: Continuum.

 

Bocking, S. (2005). Gatekeeper or helpful counsel? Practices and perceptions in academic peer review. En A. Meneley, i D. J. Young (ed.), Auto-Ethnographies: The anthropology of academic practices (p. 67-79). Toronto: Broadview Press.

 

Bourdieu, P. (2008). Homo Academicus. Buenos Aires: Siglo XXI.

 

Brennan, J., i Williams, R. (2004). Accreditation and related regulatory matters in the UK. En S. Schwarz, i D. F. Westerheijden (ed.). Accreditation and evaluation in the European higher education area. Higher education dynamics (p. 465-490). Dordrecht: Springer. 

 

Coates, H. (2015). Assessment of learning outcomes. En A. Curaj et al. (ed.), The European higher education area: between critical reflections and future (p. 339-414). Dordrecht: Springer. 

 

Curaj, A. et al. (ed.). The European higher education area: between critical reflections and future policies. Dordrecht: Springer.

 

Dickeson, R. (2006). The need for accreditation reform, paper prepared for the secretary’s commission on the future of higher education. Recuperat el 14 de juny de 2017 de http://www.ed.gov/about/bdscomm/list/hiedfuture/reports/dickeson.pdf

 

Eaton, J. S. (2015). An overview of US accreditation. Council for Higher Education Accreditation. Recuperat el 14 de juny de 2017 de https://www.chea.org/userfiles/uploads/Overview%20of%20US%20Accreditation%202015.pdf

 

Eisner, E. W. (2004). What can education learn from the arts about the practice of education? International Journal of Education & the Arts, 5(4), 1-13.

 

Ellis, C., Adams, T. E., i Bochner, A. P. (2010). Autoethnography: An overview. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 12(1), Art. 10. Recuperat el 14 de juny de 2017 de http://www.qualita
tive-research.net/index.php/fqs/article/view/1589/3095.

 

European Consortium for Accreditation in Higher Education. (2013). Learning outcomes in quality assurance and accreditation: Principles, recommendations and practice. Recuperat el 14 de juny de 2017 de http://www.ecaconsortium.net

 

Ewell, P. (2015). Transforming institutional accreditation in U.S. higher education. National Center for Higher Education Management Systems (NCHEMS). Recuperat el 14 de juny de 2017 de http://www.nchems.org/wp-content/uploads/GatesAccreditationWhitePaper.pdf

 

FCM (Fundación para el Conocimiento madri+d). (2014). Guía de evaluación para la renovación de la acreditación
de títulos oficiales de grado y máster
. [Versión del 10 de octubre de 2014, v3]. Recuperat el 14 de juny de 2017 de
https://www.madrimasd.org/uploads/acreditacion/doc/2015-2016_Guia_de_renovacion_de_la_acreditacion.pdf  

 

Garfinkel, H. (1967). Studies in ethnomethodology. Cambridge: Polity Press.

 

Gillen, A., Bennett, D. L., i Vedder, R. (2010). The inmates running the asylum? An analysis of higher education accreditation. Washington, DC: Center for College Affordability and Productivity.

 

Lamont, M. (2015). Cómo piensan los profesores. El curioso mundo de la evaluación académica por dentro. Madrid: CIS. 

 

Lucas, L. (2012). Ethnographic Journeys in Higher Education. En S. Delamont (ed.), Handbook of Qualitative Research in Education (p. 170–180). Cheltenham: Elgar.

 

Mahoney, M. J. (1977). Publication prejudices: an experimental study of confirmatory bias in the peer review system. Cognitive Therapy and Research, 1(2), 161-175.

 

Meneley, A, i Young, D.  J. (ed.). (2005). Auto-Ethnographies: The Anthropology of Academic Practices. Peterborough: Broadview Press.

 

Pabian, P. (2014). Ethnographies of higher education: introduction to the special issue. European Journal of Higher Education, 4(1), 6-17. 

 

Rius, J., i Rubio, J.A. (2016). Política cultural y grandes equipamientos culturales en el Estado Español: los retos de gestión y gobernanza en el contexto internacional. En J. Rius i J. A. Rubio, Treinta años de políticas culturales en España (p.185-230). València: Universitat de València.

 

Rius, J., i Rubio, J. A. (2013). The governance of national cultural organisations: comparative study of performance contracts with the main cultural organisations in England, France and Catalonia. International Journal of Cultural Policy, 19, 249-269.

 

Rubio, J. A. (2014a). La auto-etnografía como enfoque metodológico en la realización de los trabajos de fin de grado. Un análisis de caso en el grado de artes escénicas de la Universidad Antonio de Nebrija. En R. Alvarado (coord.), Actividades artísticas y educación: usos y prácticas (p.113-120). Madrid: Traficantes de Sueños. 

 

Rubio, J. A. (2014b). Taller para la evaluación de los resultados de aprendizaje en los procesos de acreditación de los títulos universitarios [Recurso electrónico]. En III Jornada de Docencia Universitaria: Los resultados del aprendizaje. Madrid: Universidad Antonio de Nebrija. 

 

Sin, C. (2015). Teaching and Learning: A Journey from the Margins to the Core in European Higher Education Policy. En A. Curaj et al. (ed.), The European higher education area: between critical reflections and future (p. 325-342). Dordrecht: Springer. 

 

Thrift, N. (2011). Why so few ethnographies? The Chronicle of Higher Education Blog. Recuperat el 14 de juny de 2017 de http://www.chronicle.com/blogs/worldwise/why-so-few-ethnographies/28314

 

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.