Governança de la política cultural, actors subestatals i nacionalisme: una anàlisi comparativa a partir del cas espanyol

Mariano M. Zamorano

Resum

Des dels anys noranta, la governança subestatal ha adquirit una importància creixent en les polítiques culturals del món desenvolupat. No obstant això, els factors determinants dels desiguals models de governança de la cultura desenvolupats en un mateix estat i la importància diferencial del nacionalisme subestatal en la seva orientació no han estat degudament explicats. En aquest article establim una anàlisi comparativa d’aquest fenomen a partir dels casos de les administracions autonòmiques de Catalunya, Madrid i Andalusia. D’aquesta manera, expliquem com les seves formes de governança horitzontal s’atenen a factors comuns, com el model estatal de polítiques públiques, i altres de tipus diferencial, com són el patrimoni històric i industrial propi, i el caràcter identitari
regional, on la qüestió nacional té un pes específic.

Paraules clau

política cultural, governança, nacionalisme, Estat de les autonomies.

Referències

Aja, E. (2007). El Estado autonómico: federalismo y hechos diferenciales. Madrid: Alianza Editorial.

 

Barbieri, N. (2015). A narrative-interactionist approach to policy change analysis. Lessons from a case study of the cultural policy domain in Catalonia. Critical Policy Studies, 9(4), 434‑453.

 

Barbieri, N. (2012a). Why does cultural policy change? Policy discourse and policy subsystem: a case study of the evolution of cultural policy in Catalonia. International Journal of Cultural Policy, 18(1), 13‑30.

 

Barbieri, N. (2012b). ¿Por qué cambian las políticas públicas? Una aproximación narrativa a la continuidad, el cambio y la despolitización de las políticas culturales. El caso de las políticas culturales de la Generalitat de Catalunya (1980‑2008) Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

 

Blomgren, R., i Johannisson, J. (2014). Regional Cultural Policy in Sweden: Empirical Results, Theoretical Understandings and Consequences for Cultural Policy Research. Comunicació presentada en 8th International Conference on Cultural Policy Research, 12‑13 de setembre, 2014, Hildesheim.

 

Bonet, L., i Negrier, E. (2010). Cultural policy in Spain: processes and dialectics. Cultural Trends, 19(1), 41‑52. 

 

Bouzada, X. (2007). La gouvernance de la culture en Espagne. En L. Bonet i E. Négrier (ed.), La politique culturelle en Espagne (p. 15‑34). París: Karthala. 

 

Chávez, M. A. (2012). Los consejos de las artes y el principio de «arm’s length» en las políticas culturales subnacionales: Un estudio comparativo entre Cataluña (España), Escocia (Reino Unido) y Jalisco (México). Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, Barcelona.

 

Consejería de Educación y Cultura (1995). La Política cultural en la Comunidad de Madrid: objetivos y vías de acción: informe final del libro blanco de la cultura de la Comunidad de Madrid. Madrid: Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Cultura.

 

Crameri, K. (2008). Catalonia: National Identity and Cultural Policy 1980‑2003. Cardiff: University of Wales Press.

 

Departament de Cultura (1983). Memòria d’activitats. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

 

Dubois, V. (1999). La politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention publique. París: Belin.

 

Esping-Andersen, G. (2000). Fundamentos sociales de las economías postindustriales. Barcelona: Ariel.

 

Fernàndez, J. A. (2008). El malestar en la cultura catalana. La cultura de la normalització (1976‑1999). Barcelona: Empúries.

 

Font, J. (1991). Papers de política cultural. Barcelona: Edicions 62. 

 

García de Enterría, E. (1983). Madrid Comunidad Autónoma Metropolitana. Madrid: Instituto de Estudios Económicos.

 

Garretón, M.A. (2008). Las políticas culturales en los gobiernos democráticos en Chile. En A. A. Canelas i R. Bayardo (ed.), Politicas Culturais Na Ibero-América (p. 75‑117). Salvador de Bahia: Editora da Universidade Federal da Bahia.

 

Gattinger, M., i Saint-Pierre, D. (2008). Can national cultural policy approaches be used for sub-national comparisons? An analysis of the Québec and Ontario experiences in Canada. International Journal of Cultural Policy, 14(3), 335‑354.

 

Giner, S., Flaquer, L., Busquet, J., i Bultà, N. (1996). La cultura catalana: el sagrat i el profà. Barcelona: Edicions 62.

 

Gray, C. (2008). Instrumental policies: causes, consequences, museums and galleries. Cultural trends, 17(4), 209‑222.

 

Hillman, H., i McCaughey, C. (1989). The Arm’s Length Principle and the Arts: An International Perspective-Past, Present and Future. En M. C. Cummings i J. M. Schuster (ed.), Who’s to Pay for the Arts?: The International Search for Models of Support (p. 1‑30). Nova York: American Council for the Arts.

 

Johannisson, J. (2010). Making Geography Matter in Cultural Policy Research: The Case of Regional Cultural Policy in Sweden. En J. P. Singh (ed.). International Cultural Policies and Power (p.127‑139). Nova York: Palgrave Macmillan.

 

Kangas, A. (2001). Cultural Policy in Finland. The Journal of Arts Management, Law, and Society, 31(1), 57‑78.

 

Kangas, A., i Vestheim, G. (2010). Institutionalism, cultural institutions and cultural policy in the Nordic countries. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, 13(2), 267‑286.

 

Lebovics, H. (2000). La misión de Malraux. Salvar la cultura francesa de las fábricas de sueños. Buenos Aires: EUDEBA.

 

López, J. F. (1999). El Canadà i Espanya: una comparació des del federalisme contractual. Autonomies. Revista Catalana de dret públic, 25, 7‑36.

 

Martínez, S., i Rius, J. (2012). La política cultural de la Diputación de Barcelona. La influencia del contexto político institucional y de la articulación entre administraciones en el desarrollo de un modelo singular de cooperación cultural. Revista de Investigaciones Políticas i Sociológicas, 11(1), 9‑37.

 

Mascarell, F. (ed.). (1999). El llibre blanc de la cultura a Catalunya: un futur per a la cultura catalana. Barcelona: Edicions 62.

 

Menger, P. M. (2010). Cultural Policies in Europe. From a State to a City-Centered Perspective on Cultural Generativity. GRIPS. National Graduate Institute for Policy Studies, 10(25).

 

Miller, T., i Yúdice, G. (2004). Política cultural. Barcelona: Gedisa.

 

Mulcahy, K. (1998). Cultural Patronage in Comparative Perspective: Public Support for the Arts in France, Germany, Norway, and Canada. Journal of Arts Management, Law and Society, 27(4), 247‑263.

 

Parker, R., i Parenta, O. (2009). Multi-level order, friction and contradiction: the evolution of Australian film industry policy. International Journal of Cultural Policy, 15(1), 91‑105.

 

Pérez, M., i Vives, P. (2012). La política cultural en Andalucía. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 11(3), 65‑88.

 

Peters, G. (1995). Modelos alternativos del proceso de la política pública. De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Gestión y Política Pública, 4(2), 257‑276.

 

Peters, G., i Savoie, D. J. (ed.). (1995). Governance in a changing environment. Montreal: Canadian Centre for Management Development, Centre canadien de gestion, McGill-Queen’s University Press.

 

Pongy, M., i Saez, G. (1994). Politiques culturelles et régions en Europe. París: L’Harmattan.

 

Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos (2004). La política cultural en España. Madrid: Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. 

 

Rius, J. (2005). Un nou paradigma de la política cultural. Estudi sociològic del cas de Barcelona. Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona. 

 

Rius, J. (2010). Els contractes programa dels equipaments culturals. Governança, eficiència i retorn social del sistema públic d’equipaments culturals de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 

 

Rius, J., Rodríguez, A., i Martínez, S. (2012). El sistema de la política cultural en Cataluña: un proceso inacabado de articulación y racionalización. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 11(3), 173‑204. 

 

Rius, J., i Rubio, J. A. (ed.). (2016). Treinta años de políticas culturales en España. Participación cultural, gobernanza territorial e industrias culturales. València: Universitat de València, Servei de Publicacions.

 

Rius, J., i Zamorano, M. M. (2014). ¿Es España un estado casi-federal en política cultural? Articulación y conflicto entre la política cultural del estado central y la del gobierno de Cataluña. Revista d’estudis Autonòmics i Federals, 19, 274‑309.

 

Rodríguez, A., i Rius, J. (ed.). (2012a). El sistema de la política cultural: el caso de las políticas culturales autonómicas (monográfico extraordinario). Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 11(3).

 

Rodríguez, A., i Rius, J. (2012b). Presentación del monográfico sobre la política cultural en España: los sistemas autonómicos. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 11(3), 9‑14.

 

Rodríguez, A., i Rubio, J. A. (2007). Las subvenciones públicas a las artes escénicas en España. Informe de Investigación para la Red Nacional de Teatros y Auditorios de España. Barcelona: Universidad de Barcelona. Recuperat el 20 d’abril de 2017 de http://www.redescena.net/descargas/proyectos/informe_final_subven_artes_escenicas.pdf 

 

Rubio, J. A. (2005). La política cultural del Estado en los gobiernos populares (1996‑2004): entre el ¿liberalismo? y el continuismo socialista. Revista Sistema, 187, 111‑124.

 

Rubio, J. A. (2008a). Génesis configuración y evolución de la política cultural del estado a través del Ministerio de Cultura: 1977‑2007. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 7(1), 55‑70. 

 

Rubio, J. A. (2008b). La política cultural de los Gobiernos Autonómicos de la Comunidad de Madrid: su singularidad en el contexto autonómico español. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 11(3), 205‑234.

 

Rubio, J. A., i Bonnin, P. (2009). La institucionalización de la política cultural de la Comunidad de Madrid: El caso de las compañías de Danza residentes en los municipios. Madrid: Universidad Antonio de Nebrija. Recuperat el 20 d’abril de 2017 de http://fes-sociologia.com/files/congress/11/papers/1003.doc

 

Rubio, J. A., i Rius, J. (2012). La modernización de la gestión pública de la cultura. Análisis comparado del caso de los equipamientos culturales de las comunidades autónomas de Cataluña y Madrid. Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 8, 11‑34.

 

Santos, J. M. de los (1991). Sociología de la transición andaluza. En I. Moreno (coord.), La identidad cultural de Andalucía (p. 211‑225). Màlaga: Librería Ágora.

 

Subirós, J. (1998). El vol de la fletxa. Barcelona ‘92: Crònica de la reinvenció de la ciutat. Barcelona/Madrid: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona/Electa.

 

Taylor, C. (1997). La política del reconocimiento. En Argumentos filosóficos (p. 293‑334). Barcelona: Paidós.

 

Urfalino, P. (1996). L’invention de la politique culturelle. París: La Documentation Française.

 

Vidal, J. (1997). Hacia Una fundamentación teórica de la política cultural. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 16, 123‑134.

 

Villarroya, A. (2012a). Country Profile: Spain. En ERICArts / Council of Europe (ed.), Compendium of Cultural Policies and Trends (p. 1‑88). Bonn: ERICArts / Council of Europe. 

 

Villarroya, A. (2012b). Cultural policies and national identity in Catalonia. International Journal of Cultural Policy, 18(1), 31‑45. 

 

Wiarda, H. J. (1996). Corporatism and comparative politics. Nova York: M. E. Sharpe.

 

Zallo, R. (2011). Análisis comparativo y tendencias de las políticas culturales de España, Cataluña y el País Vasco. Madrid: Fundación Alternativas.

 

Zamorano, M. M. (2015). La disputa por la representación exterior en la política cultural contemporánea: el caso de la paradiplomacia cultural de Cataluña. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, Barcelona.

 

Zamorano, M. M., i Rius, J. (2014). ¿Es España un Estado casi-federal en política cultural? Articulación y conflicto entre la política cultural del Estado central y la del gobierno de Cataluña. Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, 19, 274‑309.

 

Zamorano, M. M., i Rius, J. (2016). ¿La diplomacia cultural, una política de Estado? Articulación y descoordinación intergubernamental en la acción cultural exterior del Estado español. Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, 24, 115‑154.

 

Zimmer, A., i Toepler, S. (1996). Cultural Policies and the Welfare State: The Cases of Sweden, Germany, and the United States. The Journal of Arts Management, Law and Society, 26, 167‑193.

 

Zimmer, A., i Toepler, S. (1999). The Subsidized Muse: Government and the Arts in Western Europe and the United States. Journal of Cultural Economics, 23, 33‑49.

 

Zolberg, V. L. (2007). Los retos actuales de la política cultural: una nueva idea de comunidad. En A. Rodríguez (ed.), La sociedad de la cultura (p. 89‑107). Barcelona: Ariel.

 

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.