Estat plurinacional i infraestructures

Germà Bel i Queralt

Resum

Les economies madures tendeixen a invertir menys en nova construcció i molt més en manteniment i gestió. Això és particularment important en el cas d’Espanya, que —a més de ser una economia madura— presenta un gran excés de capacitat
general en tots els modes interurbans, i particularment en els corredors radials. El punt clau en una reorganització de la política d’infraestructures en un hipotètic estat que es reconegui a sí mateix com plurinacional és la transferència de la gestióa les unitats integrants de la federació, i en alguns casos també de la titularitat. En aquesta línia, en aquest treball es presenta un nou model de política d’infraestructures per a una Espanya diferent, que aprèn de les experiències i lliçons de fórmules ja aplicades a parts d’Europa i els EUA.

Referències

Adamatzky, A., i Alonso-Sanz, R. (2011). Rebuilding Iberian motorways with slime mould. Bio Systems, 105(1), 89‑100.

 

Albalate, D., i Bel, G. (2011). Cuando la economía no importa: Auge y esplendor de la Alta Velocidad en España. Revista de Economía Aplicada, 19(55), 171‑190.

 

Albalate, D., i Bel, G. (2012). The Economics and Politics of High Speed Rail: Lessons from Experiences Abroad. Lanham: Lexington Books. 

 

Albalate, D., Bel, G., i Fageda, X. (2012). Beyond the efficiency-equity dilemma: Centralization as a determinant of government investment in infrastructure. Papers in Regional Science, 91(3), 599‑615.

 

Albalate, D., Bel, G., i Fageda, X. (2015). When supply travels far beyond demand: Causes of oversupply in Spain’s transport infrastructure. Transport Policy, 41, 80‑89.

 

Álvarez, J. (2001). Mater Dolorosa. La  idea de España en el siglo xix. Madrid: Taurus.

 

Anderson, B. (1983). Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Londres: Verso.

 

Bel, G. (2010). España, capital París. Barcelona: Destino.

 

Bel, G. (2011). Infrastructure and nation building: The regulation and financing of network transportation infrastructures in Spain (1720‑2010). Business History, 53(5), 688‑705.

 

Bel, G. (2012). Infrastructure and the Political Economy of Nation Building in Spain, 17202010. Eastbourne: Sussex Academic Press.

 

Bel, G., Estache, A., i Forcaud, R. (2014). Transport infrastructure failures in Spain: mismanagement and incompetence, or political capture? En T. Søreide i A. Williams (ed.), Corruption, grabbing and development. Real World Challenges (p. 129‑139). Northampton: Edward Elgar.

 

Bel, G., i Fageda, X. (2011). La reforma del modelo de gestión de aeropuertos en España: ¿Gestión conjunta o individual? Hacienda Pública Española/Revista de Economía Pública, 196(1), 109‑130.

 

Bertomeu, S., i Estache, A. (2016). Unbundling Political and Economic Rationality: a Non-Parametric Approach Tested on Spain. Brussel·les: Université Libre de Bruxelles.

 

Betancor, O., Gallego, A., i González, M.J. (2013). Observatorio de Transporte. Revisando la taxonomía de aeropuertos españoles. Madrid: Fundación de Estudios de Economía Aplicada.

 

Carr, R. (1970). España 18081939. Barcelona: Ariel.

 

Comisión especial (1867). Memoria presentada al gobierno por la comisión especial encargada de proponer el plan general de ferrocarriles. En D. Mateo, Los orígenes de la política ferroviaria en España (1844‑1877); en M. Artola (dir.), R. Cordero, D. Mateo, i F. Menéndez (1978). Los ferrocarriles en España 1844/1943, volum I, El Estado y los Ferrocarriles (p. 31‑159). Madrid: Servicio de Estudios del Banco de España.

 

Comissió Europea (2013). Evaluación del programa nacional de reformas y del programa de estabilidad de España para 2012. Brusel·les: Comissió Europea.

 

David, P. (2007). Path dependence: a foundational concept for historical social science. Cliometrica, 1(2), 91‑114.

 

Elliot, J. H. (1963). La España Imperial 1469‑1716. Barcelona: CL i Vicens Vives.

 

Grafe, R. (2013). Distant Tyranny: Markets, Power, and Backwardness in Spain, 1650‑1800. Princeton: Princeton University Press.

 

Hobsbawm, E. J. (1990). Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Jovellanos, G. M. de (1795). Informe sobre la Ley Agraria. Madrid: Sociedad Económica de Madrid.

 

Mateo, D. (1978). Los orígenes de la política ferroviaria en España (1844‑1877). En M. Artola (dir.), R. Cordero, D. Mateo i F. Menéndez. Los ferrocarriles en España 1844/1943, volum I, El Estado y los Ferrocarriles (p. 31‑159). Madrid: Banco de España.

 

Ministerio de Fomento (2015). Anuario Estadístico 2014. Madrid: Ministerio de Fomento.

 

Myro, R., Martí, P., Rey, B. (2014). Diseño de la red española de transportes: ¿decisiones ideológicas o trayectorias dependientes? Comunicació presentada en la Conferencia Internacional de Ciencia Regional, 2014, Saragossa.

 

Vicens, J. (1996 [1952]). Aproximación a la Historia de España. Barcelona: Vicens Vives.

 

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.