Estats, nacions i societats. El cas valencià

Rafael Castelló-Cogollos

Resum

L’acció política de les societats contemporànies occidentals s’ha estructurat a partir d’una definició territorial de les unitats d’acció, que hem anomenat estats. Aquesta estructura política occidental ha vingut legitimada a partir de la vinculació de
cada estat a un col·lectiu titular de la sobirania, que anomenem nació. La vida social es desenvolupa en camps de relació vinculats a diferents àmbits de la vida col·lectiva, com ara la producció, el consum, la distribució del treball..., que impliquen també les estructures discursives que parlen sobre les pràctiques. L’experiència de les pràctiques socials es produeix en la interacció complexa entre tots aquests camps de relació, que podem anomenar estructura social. Cadascuna d’aquestes formes col·lectives (estats, nacions, estructura social) dibuixen espais socials i geogràfics diversos, que faciliten i/o dificulten la construcció de determinades identitats col·lectives i, per tant, faciliten o dificulten la producció de determinades accions col·lectives. En una primera part, aquest article proposa una discussió sobre la relació entre els conceptes d’estat, nació i estructura social. Posteriorment, l’article assaja una aplicació empírica de la discussió teòrica al cas valencià, per desvelar els mecanismes que han funcionat en la construcció de la seua identitat col·lectiva.

Referències

Anderson, B. (1983). Imagined Communities. Reflections on the origins and spread of nationalism. Londres: Verso. 

 

Ariño, A., i Llopis, R. (1993). La Comunidad Valenciana: un problema de identidad. En Simposium Internacional Identidades colectivas en el mundo contemporáneo. Bilbao.

 

Barrera-González, A. (1997). Metodologies en l’estudi del nacionalisme. En Fundació Jaume Bofill (ed.), Nacionalismes i ciències socials (p. 239‑248). Barcelona: Mediterrània.

 

Beck, U. (1998). La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós.

 

Bello, V. (1988). La pesta blava. València: Tres i Quatre.

 

Beltrán, A. (1994). Un país impossible. Tavernes Blanques: Eixam.

 

Berger, P., i Luckmann, T. (1966). La construcció social de la realitat. Un tractat de sociologia del coneixement. Barcelona: Herder.

 

Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1590/S0103‑20702013000100001

 

Bourdieu, P. (1979). La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus.

 

Bourdieu, P. (1980). L’identité et la représentation. Eléments pour une réflexion critique sur l’idée de région. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 35, 63‑72. DOI: 10.3406/arss.1980.2100

 

Bourdieu, P. (1994). Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Barcelona: Anagrama.

 

Bourdieu, P., i Wacquant, L. (1992). Per una sociologia reflexiva. Barcelona: Herder.

 

Brubaker, R. (1996). Nationalism Reframed. Nationhood and the national question in the New Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Burguera, F. de P. (1990). És més senzill encara: digueu-li Espanya. València: Tres i Quatre.

 

Castells, M. (1997). La era de la información. El poder de la identidad. Madrid: Alianza.

 

Connor, W. (1994). Ethnonationalism. The Quest for Understanding. Princeton: Princeton University Press.

 

Flor, V. (2011). Noves glòries a Espanya. Anticatalanisme i identitat valenciana. Catarroja: Editorial Afers.

 

Foucault, M. (1996). Genealogía del racismo (Curso en el Collège de France 1975‑76). La Plata: Editorial Altamira.

 

Foucault, M. (2006). Seguridad, Territorio, Población (Curso en el Collège de France 1977‑78). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

 

Foucault, M. (2007). Nacimiento de la biopolítica (Curso en el Collège de France 1978‑1979). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

 

Franch, V. (1996). Las elecciones del cambio: las autonómicas y municipales del 28 de mayo de 1995 en la Comunidad Valenciana. Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics, 15, 101‑260.

 

Fuster, J. (1962). Nosaltres els valencians. Barcelona: Edicions 62.

 

Geertz, C. (1973). Interpretación de las culturas. Barcelona: Herder.

 

Gellner, E. (1997). Nacionalisme. Catarroja: Editorial Afers.

 

Giddens, A. (1984). La constitución de la sociedad: bases para la teoría de la estructuración. Buenos Aires: Amorrortu.

 

Greenfeld, L. (1992). Nationalism: Five Roads to Modernity. Cambridge: Harvard University Press. 

 

Guia, J. (1985). És molt senzill, digueu-li Catalunya. Barcelona: La Magrana.

 

Guibernau, M. (1997). Nacionalismes. L’Estat nació i el nacionalisme al segle xx. Barcelona: Proa.

 

Habermas, J. (1973). Problemas de legitimación del capitalismo tardío. Buenos Aires: Amorrortu.

 

Habermas, J. (1976). La reconstrucción del materialismo histórico. Madrid: Taurus.

 

Hall, R.B. (1999). National Collective Identity: Social Constructs and International Systems. Nova York: Columbia University Press.

 

Harvey, D. (1985). The Urbanisation of Capital. Londres: Basil Blackwell.

 

Hechter, M. (1985). Internal Colonialism Revisited. En E. A. Tiryakian i R. Rogowski (ed.), New Nationalisms of the Developed West. London: Allen & Unwin.

 

Hechter, M. (1989). El nacionalismo como solidaridad de grupo. En A. Pérez-Agote (ed.), Sociología del nacionalismo. Bilbao: Universidad del País Vasco.

 

Hroch, M. (1985). Social Preconditions of National Revival in Europe. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Keating, M. (1996). Naciones contra el Estado. El nacionalismo de Cataluña, Quebec y Escocia. Barcelona: Ariel.

 

Lamo de Espinosa, E. (1990). La sociedad reflexiva. Sujeto y objeto del conocimiento sociológico. Madrid: CIS.

 

Larrain, J. (1994). Ideology and Cultural Identity. Cambridge: Polity Press.

 

Linz, J. J. (1985). From Primordialism to Nationalism. En E.A. Tiryakian i R. Rogowski (ed.), New Nationalisms of the Developed West. Londres: Allen & Unwin.

 

Lukes, S. (2005). Power: a radical view. Nova York: Palgrave-Macmillan.

 

Máiz, R. (1997). Nacionalismo y movilización política: un análisis pluridimensional de la construcción de las naciones. Zona Abierta, 79, 167‑216.

 

Marqués, J. V. (1974). País Perplex. València: Tres i Quatre.

 

Mezquida, A. (2015). El valencianisme enfront Espanya. Una anàlisi estratègica. Barcelona: Fundació Nexe.

 

Mira, J. F. (1994). Hèrcules i l’antropòleg. València: Tres i Quatre.

 

Mira, J. F. (1997). La nació dels valencians. València: Tres i Quatre.

 

Mollà, J. D., i Mira, E. (1986). De Impura Natione. València: Tres i Quatre.

 

Moreno, L. (1997). La federalización de España. Poder político y territorio. Madrid: Siglo XXI.

 

Morin, E. (2004). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.

 

Ninyoles, R. L. (1969). Conflicte lingüístic valencià. València: Tres i Quatre.

 

Ninyoles, R. L. (1971). Idioma i prejudici. València: Tres i Quatre.

 

Núñez, X. M. (1998). Movimientos nacionalistas en Europa. Siglo xx. Madrid: Síntesis.

 

Oommen, T. K. (1995). Contested Boundaries and Emerging Pluralism. International Sociology, 10(3), 251‑268.

 

Pérez-Agote, A. (1989). Hacia una concepción sociológica de la nación. En A. Pérez-Agote (ed.), Sociología del nacionalismo. Bilbao: Universidad del País Vasco.

 

Pérez-Agote, A. (1993). Las paradojas de la nación. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 61, 7‑22.

 

Pérez-Agote, A. (1995). Nación y nacionalismo. En J. Benedicto i M. L. Morán (ed.), Sociedad y Política. Temas de sociología política (p. 109‑138). Madrid: Alianza.

 

Piqueras, A. (1996). La identidad valenciana. Madrid: Escuela Libre Editorial.

 

Rogowski, R. (1985). Causes and Varieties of Nationalism: a Rationalist Account. En E.A. Tiryakian i R. Rogowski (ed.), New Nationalisms of Developed West (p. 87‑108). Londres: Allen & Unwin.

 

Rokkan, S. (1975). Cities, States and Nations: A Dimensional Model for the Study of Contrasts in Development. En S. N. Eisenstadt i S. Rokkan (ed.), Building States and Nations (p. 73‑98). Beverly Hills: Sage Publications.

 

Rokkan, S., i Urwin, D. W. (1983). Economy, Territory, Identity. Politics of West European Peripheries. Londres: Sage Publications.

 

Sack, R. D. (1986). Human Territoriality: Its Theory and History. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Sewell, W. H. (1992). A Theory of Structure: Duality, Agency and Transformation. American Journal of Sociology, 98(1), 1‑29.

 

Shils, E. (1957). Primordial, personal, sacred and civil ties. British Journal of Sociology, 7, 113‑145.

 

Simmel, G. (1908). Sociología. Estudios sobre las formas de socialización. Madrid: Alianza.

 

Smith, A. D. (1986). The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Basil Blackwell. 

 

Smith, A. D. (1989). The Origins of Nations. Ethnic and Racial Studies, 12(3), 340‑367. 

 

Soja, E. W. (1985). The Spatiality of Social Life: Towards a Transformative Retheorisation. En D. Gregory i J. Urry (ed.), Social Relations and Spatial Structures (p. 90‑127). Londres: Macmillan.

 

Sztompka, P. (1993). Sociología del cambio social. Madrid: Alianza Editorial.

 

Tarrow, S. (1994). El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: Alianza Editorial.

 

Therborn, G. (2000). At the birth of second century sociology: times of reflexivity, spaces of identity, and nodes of knowledge. British Journal of Sociology, 51(1), 37‑57.

 

Tilly, C. (1984). Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes. Madrid: Alianza.

 

Tiryakian, E. A., i Nevitte, N. (1985). Nationalism and Modernity. En E. A. Tiryakian i R. Rogowski (ed.), New Nationalisms of the Developed West (p. 57‑86). London: Allen & Unwin.

 

Tivey, L. (1981). El Estado nación. Barcelona: Península.

 

Villasante, T. R. (2000). Algunas diferencias para un debate creativo: abriendo una nueva etapa para el Network Analysis. Política y Sociedad, 33, 81‑95.

 

Weber, M. (1922). Economía y sociedad. Mèxic: Fondo de Cultura Económica.

 

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.