Federalisme, federacions i confederacions: cap a la hibridació

John Loughlin

Resum

La manera tradicional de distingir els sistemes de govern territorials dels estats és entre confederacions, federacions i estats unitaris. Aquest article argumenta que aquestes distincions no descriuen adequadament la complexitat de sistemes polítics contemporanis. A més, emmarca la situació contemporània en el context històric del desenvolupament de l’estat nació i descriu com les diferents tradicions han portat a diversos graus de centralització i descentralització en diferents dimensions. No obstant això, avui dia, els dos sistemes, federals i unitaris, estan marcats per una complexitat d’ordenacions amb graus variables de centralització i descentralització en diferents dimensions. Les confederacions no són estats nació com a tals, sinó agrupacions d’estats nació. Dins dels mateixos estats nació hi ha una tendència a combinar les característiques federals i unitàries, per la qual cosa se n’ha fet una distinció poc definida, que hem anomenat una situació d’hibridació i que té conseqüències en l’organització i la pràctica democràtica.

Referències

Bachtler, J., i Yuill, D. (2001). Policies and strategies for regional development: a shift in paradigm? Glasgow: University

of Strathclyde.

Burgess, M. (2013). The penumbra of federalism. En J. Loughlin, J. Kincaid, i W. Swenden, (ed.), Routledge Handbook

of Regionalism and Federalism (p. 45‑60). Londres / Nova York: Routledge.

Cavanaugh, W. T. (2009). The myth of religious violence: Secular ideology and the roots of modern conflict. Oxford: Oxford

University Press.

Croxton, D. (1999). The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of Sovereignty. The International History Review,

(3), 569‑591.

Dyson, K. (2010 [1980]). The State Tradition in Western Europe: A Study of an Idea and Institution. Colchester / Nova York:

ECPR Press / Columbia University Press.

Elazar, D. J. (1985). Federalism and consociational regimes. Publius: The Journal of Federalism, 15(2), 17‑34.

Elazar, D. J. (1987). Exploring Federalism. Tuscaloosa: University of Alabama Press.

Elazar, D. J. (1994). Federal Systems of the World: A Handbook of Federal, Confederal and Autonomy Arrangements.

Recuperat el 18 d’abril de 2017 de http://www.jcpa.org/dje/books/fedsysworld-intro.htm

Elazar, D. J. (1998). Covenant and Civil Society: the Constitutional Matrix of Modern Democracy. New Brunswick: Transaction

Publishers.

Forsyth, M. (1981). Unions of States: the Theory and Practice of Confederation. Leicester / Nova York: Leicester University Press.

Hendriks, F. (2001). The Netherlands: Reinventing tradition in local and regional democracy. En J. Loughlin et al.,

Subnational Democracy in the European Union: Challenges and Opportunities (p. 143‑173). Oxford / Nova York: Oxford

University Press.

Hueglin, T. (1999). Early Modern Concepts for a Late Modern World: Althusius on Community and Federalism. Waterloo:

Wilfrid Laurier University Press.

Karmis, D., i Norman, W. (ed.). (2005). Theories of federalism: A reader. Nova York: Palgrave Macmillan.

Kincaid, J. (2013). The United States of America: from dualistic simplicity to centralized complexity. En J. Loughlin,

J. Kincaid i W. Swenden, (ed.), Routledge Handbook of Regionalism and Federalism (p. 157‑171). Londres / Nova

York: Routledge.

King, P. (1982). Federalism and Federation. Londres / Canberra: Croom Helm.

Loughlin, J., i Peters, B. G. (1997). State Traditions, Administrative Reform and Regionalization. En M. Keating i J.

Loughlin, (ed.), The Political Economy of Regionalism (p. 41‑62). Londres: Routledge.

Loughlin, J. (2007). Subnational Government: the French Experience. Nova York: Palgrave Macmillan.

Loughlin, J. (2009). The ‘Hybrid’ State: Reconfiguring Territorial Governance in Western Europe. Perspectives on European

Politics and Society, 10(1), 49‑66.

McCoy, C. S., i Baker, J. W. (1991). Fountainhead of federalism: Heinrich Bullinger and the covenantal tradition. Louisville:

Westminster / John Knox Press.

Nemo, P. (2003). Histoire des idées politiques. París: Presses Universitaires de France.

Orford, A. (2011). International Authority and Responsibility to Protect. Cambridge: Cambridge University Press

Rittberger, B. (2009). Federalism. En I. McLean, i A. McMillan, (ed.), The concise Oxford dictionary of politics. Oxford:

Oxford University Press.

Roberts, P., i Lloyd, G. (1999). Institutional aspects of regional planning, management, and development: models and

lessons from the English experience. Environment and planning B: Planning and design, 26(4), 517‑531.

Spruyt, H. (1996). The Sovereign State and Its Competitors: An Analysis of Systems Change. Princeton: Princeton University

Press.

Tocqueville, A. de (2011 [1856]). The Ancien Régime and the French Revolution. Cambridge: Cambridge University Press.

Watts, R. L. (1996). Comparing federal systems in the 1990s. Ontario: Institute of Intergovernmental Relations, Queen’s

University.

Watts, R. L. (2013). Typologies of federalism. En J. Loughlin, J. Kincaid, i W. Swenden, (ed.), Routledge Handbook of Regionalism and Federalism (p. 19‑33). Londres / Nova York: Routledge.

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.